Logo Outdoor Survival
cara

Najdi sám sebe

Kontakty

 

Sídlo firmy:

Outdoor Survival s. r. o.
Křížová 2597/5
150 00 Praha 5
IČO: 014 16 073
DIČ: CZ01416073
Outdoor Survival s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206307

Korespondenční adresa:

Outdoor Survival s. r. o.
Náměstí Míru 58
344 01 Domažlice

Kontaktní informace:

+420 775 101 116
info@outdoorsurvival.cz
Bankovni spojeni: 2108625060/2700

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Obchodní podmínky zde uvedené upravují práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi obchodní společností OUTDOOR SURVIVAL objednatelem nebo příjemcem při uzavření smlouvy na plnění služeb (dále jen „zážitek“) nebo smlouvy na koupi zboží.

Zážitek lze objednat v internetovém obchodě www.outdoorsurvival.cz (dále společně jako „internetový obchod“). Zážitek je vtělen do poukazu.

Ceny zboží a služeb jsou uváděny v Kč včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. V případě, že objednatelem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, jak je uvedeno níže.

Platnost poukazu a s tím i smlouva je ukončena okamžikem využití zážitku nebo vypršením doby platnosti uvedené na poukazu. Poskytovatel zážitku může odepřít poskytnutí zážitku v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, případně nebudou zdravotně způsobilí zážitek využít, nebo nebudou akceptovat pokyny instruktora. BUDE-LI OSOBA KONZUMOVAT PŘI ZÁŽITKU ALKOHOLICKÉ NÁPOJE BUDE ZE ZÁŽITKU VYLOUČENA. Cigarety , mobilní telefony a cennosti - klíče peněženky nejsou na zážitku akceptovány.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění smlouvy, včetně rezervace zážitku nebo změn smlouvy. Objednatel, příp. příjemce projevuje spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy statistické účely informace o užívání internetového obchodu.

V případě, kdy je příjemcem osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.

Objednatel či příjemce spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami bere na vědomí, že OUTDOOR SURVIVAL je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat jeho elektronický kontakt (e-mail) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb OUTDOOR SURVIVAL obdobných těm, které OUTDOOR SURVIVAL již objednateli či příjemci služeb poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů je OUTDOR SURVIVAL dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení služeb a zboží. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany objednatele nebo příjemce.

Objednatel či příjemce spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasí s využíváním svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů, služeb či zboží obchodních partnerů OUDTOOR SURVIVAL. Svůj souhlas může kdykoli odvolat. Veškeré materiály a informace v internetovém obchodu jsou výhradně duševním vlastnictvím OUTDOOR SURVIVAL nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu OUTDOOR SURVIVAL. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; OUTDOOR SURVIVAL není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

Učiněním telefonické či e-mailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi OUTDOOR SURVIVAL a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením objednávky.

Balné a dopravné (způsob převzetí)

OUTDOOR SURVIVAL se zavazuje dodat dárkový balíček příjemci na místo uvedené v objednávce zejména pomocí dopravce. Za doručení dárkového balíčku příjemci se považuje jeho převzetí příjemcem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Příjemce svým podpisem stvrzuje převzetí dárkového balíčku od dopravce. Mezi ostatní způsoby dodání patří dodání prostřednictvím držitele poštovní licence, přes výdejní místo, e-mailem.

Plnění zážitku

Zážitek bude poskytnut příjemci, který se prokáže platným poukazem. Poukaz nemůže být směněn na peníze.

Platnost poukazu

Doba platnosti je uvedena na poukazu. Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí příjemce nárok na poskytnutí zážitku a závazek OUTDOOR SURVIVAL uplynutím doby platnosti zaniká. Příjemce v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny zážitku.

Práva a povinnosti

Příjemce je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečné účasti na zážitku. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce u každého zážitku a příjemce je povinen si obstarat všechny potřebné dokumenty nutné k účasti na zážitku. OUTDOOR SURVIVAL nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce.

Příjemce využívá zážitek zcela na svou vlastní odpovědnost. Příjemce je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo zážitku.

Příjemce se u poskytovatele prokazuje platným poukazem. Pokud příjemce nepředloží před poskytnutím zážitku platný poukaz, nebude mu zážitek umožněn a jde o podstatné porušení povinnosti na straně příjemce.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, případně nebudou zdravotně způsobilí zážitek využít. V tomto případě nebude příjemci zážitek umožněn a jde o podstatné porušení povinnosti na straně příjemce.

Na adresu dodání na dobírku (bez dobírky)

Dopravce doručuje dárkové balíčky na dobírku nebo bez dobírky v pracovních dnech do 48 hodin od okamžiku vypravení. V případě, že dopravce příjemce nezastihne na uvedené adrese, kontaktuje ho telefonicky, v takovém případě doba 48 hodin neplatí.

Odpovědnost za újmu

OUTDOOR SURVIVAL odpovídá za zajištění řádného a včasného zážitku a/nebo zboží pro příjemce. Dále odpovídá za řádné a včasné doručení dárkového balíčku a za řádné a včasné doručení zboží.

Služba bude poskytnuta v jakosti, která je předepsána právními předpisy, jinak v jakosti, ve které se taková služba u příslušného poskytovatele služeb obvykle poskytuje.

Příjemce se zážitku účastní na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Příjemce musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečné účasti na zážitku. Příjemce dodržuje pokyny poskytovatele. V případě újmy příjemce způsobené v souvislosti se zážitkem je poskytovatel povinen zajistit první pomoc a následně veškerou součinnost, která povede k nahrazení újmy zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě jsou výhradně duševním vlastnictvím firmy , případně je jejich oprávněným uživatelem na základě licence. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu. Fotografie se mohou u některých služeb lišit od vlastního průběhu zážitku, nikoliv však nasmlouvaný obsah.

Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 8.1.2015

Facebook